Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Unionens navn er Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU), og den er hjemmehørende på sekretariatets adresse.

§ 2 Formål

Unionens formål er at fremme hanggliding og paragliding i Danmark ved blandt andet gennem uddannelse og kontrol med flyvning og materiel at virke for flyvesikkerheden.
Herunder at afholde mesterskaber, udgive oplysende publikationer og varetage de tilsluttede klubbers interesser.

§ 3 Organisatorisk opbygning

A. Medlemmer

Medlemmer af unionen er personer, som er tilsluttet en klub under DHPU. Alle medlemmer er underkastet unionens love og bestemmelser.

B. Klubber

Enhver dansk hangglider- og paraglider klub kan optages i unionen. Klubben skal virke på et demokratisk grundlag og adgangen til at blive medlem skal harmonere med klubbens formål, således at klubben ikke på urimelig vis hindrer medlemskab, men som udgangspunkt er åben for alle. I klubbens navn må ordene Dansk eller Danmark ikke indgå. For at opnå stemmeret ved DHPU’s årlige repræsentantskabsmøde skal klubben have mindst 10 aktive og ratede stammedlemmer. I klubbens vedtægt skal indgå følgende tekst: “Forud for det årlige repræsentantskabsmøde, eller et eventuelt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DHPU, indkalder klubben til et møde, hvor den fra DHPU modtagne indkaldelse og eventuelle forslag til afstemning fremlægges medlemmerne til gennemgang og behandling. Såfremt der på mødet findes et flertal for, at der fra klubben sendes repræsentant/er til det forestående DHPU-repræsentantskabsmøde, vælges repræsentant/er, der får rejseudgifterne i forbindelse med DHPU-mødet dækket af klubben.”

Udelukkelse og eksklusion:
En klub kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt klubben handler til skade for forbund, eller såfremt klubben ikke opfylder sine optagelses forpligtelser. I sager om permanent og midlertidig udelukkelse har klubben krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har klubben desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende repræsentantskabsmøde eller på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Et repræsentantskabsmødes beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af forbundets vedtægt.

C. Repræsentantskab

DHPUs højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra de tilsluttede klubber.
Klubberne må stille med en repræsentant for hver påbegyndt 20 ratede, aktive stammedlemmer referende til antallet i DHPUs pilotadministrationsdatabas e (PiA) ved indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, dog højst 3 repræsentanter.
Hver repræsentant, der normalt har een stemme, må via fuldmagt fra andre repræsentanter højst råde over 3 stemmer.

D. Bestyrelsen 

Unionens daglige ledelse vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelses – medlemmer. Formanden v ælges af repræsentantskabet for et år ad gangen, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Bestyre lsesmedlemmerne afgår på skift med 2 på lige årstal og 2 på ulige årstal. Desuden vælger repræsentantskabet 2 suppleanter for et år ad gangen. For såvel formand som bestyrelsesmedlemmer gælder det, at genvalg kan finde sted.
Formanden udpeges på repræsen tantskabsmødet, medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.
Hvis formanden får forfald inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen af sin midte en formand, der virker frem til næste repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, deltager.
I tilfælde af formandens forfald, vælger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem som konstitueret formand, der indtræ der i hans sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved stemmeflertal. I til – fælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
Referat fra bestyrelsesmøder skal offentliggøres på hjemmesiden og gerne helt eller delvis ved hjælp af andre af DHPU’s medier.

E. Amatør – og ordensudvalg

Amatør- og ordensudvalget vælges af repræsentantskabet og består af en formand og to medlemmer samt 2 suppleanter.

Regler for amatør- og ordensudvalget fastlægges af DHPUs repræsentantskab. Tidsfrister og kommunikationsplan fastsættes af bestyrelsen.

F. Konkurrence – og eliteudvalg

Repræsentantskabet nedsætter konkurrence – og eliteudvalg og vælger min. tre dog max. fem medlemmer. Konkurrence – og eliteudvalget aflægger 1 gang årligt beretning til bestyrelsen og repræsentantskab.
Konkurrence – og eliteudvalgene skal udarb ejde et budget på baggrund af de på budgetmødet afsatte midler.

G. Øvrige udvalg og tillidsposter 

Repræsentantskabet vælger følgende tillidsfolk.
• Intern revisor
• To medlemmer af auditørudvalget, hvoraf den ene har ansvaret øst for Storebælt, og den anden har ansvar vest for Storebælt.
• Flyvechef
• Sikkerhedschef
• Uddannelseschef
• Materielchef
Tillidsfolkene vælges for et år. Øvrige udvalg nedsættes af chefgruppen og bestyrelsen.

H . Budgetmøde

Bestyrelsen afholder et budgetmøde én gang årligt. Alle klubber der er tilknyttet DHPU har mulighed for at sende repræsentanter til budgetmødet.

Alle klubber og udvalg kan sende budgetforslag til budgetmødet, disse skal tilgå DHPU senest 4 uger før afholdelse af budgetmødet.

Dato for budgetmødet skal offentliggøres senest 6 uger før.

Indkaldelse samt alt materiale skal være klubberne i hænde senest 2 uger før afholdelse af budgetmødet.

Afstemninger på budgetmødet om forslag, budget eller dele af budget afgøres ved simpelt flertal.

Klubber har stemmer efter regler for repræsentantskabsmødet og bestyrelsen får 1 stemme pr. person. Det vedtagne budget offentliggøres hurtigst muligt.

Budgettet skal fremlægges på repræsentantskabsmødet.

 § 4 Repræsentantskabsmødet

Der skal afholdes repræsentantskabsmøde en gang om året, på en lørdag eller en søndag senest 1. april. Datoen meddeles på unionens hjemmeside senest 1. december året før afholdelse, andre nyhedsmedier og mail bør også benyttes.
Indkaldelse til mødet skal ske til k lubberne på mail med mindst 3 ugers varsel. Samtidig med indkaldelsen, skal klubberne have alle forslag, der skal behandles ved repræsentantskabsmødet. Forslag og indbydelse skal offentliggøres på hjemmeside.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt ved stemmeflertal, uanset hvor mange repræsentanter, der er mødt. Beslutninger om ændringer i unionens love og vedtægter kræver dog 2/3 stemmeflertal. Såfremt blot een repræsentant ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.
Forslag til repræsentantska bet kan ikke indeholde økonomiske støtteordninger eller specialtilskud til enkeltpersoner eller klubber.
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være skriftlige og underskrevet. Disse skal være unionens sekretariat i hænde senest den første hverdag i januar. Ent en via brevpost eller digitalt.
Ethvert medlem af DHPU har ret til at overvære repræsentantskabsmødet. Et hvert medlem af DHPU kan stille forslag til repræsentantskabet.
Dagsorden på det ordinære repræsentantskabsmøde:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Godkendelse af revideret regnskab.
4. Behandling af i ndkomne forslag samt program .
5. Fremlæggelse af det vedtagne budget
6. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Godkendelse af ekstern revisor samt valg af en intern revisor.
8. Valg af tre medlemmer samt to suppleanter til amatør – og ordensudvalg.
9. Valg af medlemmer til øvrige udvalg og tillidsposter.
10. Eventuelt.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis det kræves af et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af repræsentanterne. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers skriftligt varsel, og dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

§ 5 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret dvs. fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal underskrives af kasserer og den eksterne revisor. Den eksterne revisor skal modtage det afsluttede regnskab senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Den eksterne revisor skal revidere regnskabet, bekræfte tilst edeværelsen af unionens aktiver og udarbejde beretning til det ordinære repræsentantskabsmøde.
Den interne revisor kan bistå kasserer og den eksterne revisor i forbindelse med revisionen.
Den interne revisor skal endvidere fungere som kritisk revisor o verfor DHPUs repræsentantskab.
Det reviderede regnskab fremsendes til klubberne senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde.
Bestemmelser om DHPU s reservefond
Hvis DHPU’s årsregnskab udviser et overskud, skal 50
procent af dette overskud henlægges i en reservefond.
Fondets midler må anbringes i let omsættelige, danske obligationer. Anvendelse af fondets midler må kun ske efter beslutning truffet af repræsentantskabet ved simpelt flertal. Fondets midler må ikke benyttes, hvis den ordinære drift kan inddække disse form ål. Hvis regnskabet ved det ordinære repræsentantskabsmøde udviser et underskud, overføres dette underskud til næste år.
Repræsentantskabet kan dog beslutte at inddække underskuddet med op til 25 procent af fondets værdi i årsregnskabet. Denne beslutning træffes ved simpelt flertal.

§ 6 Tegning

Unionen tegnes af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer.
Repræsentantskabet kan tildele enkeltpersoner eller udvalg specielle eller varige fuldmagter.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, må kun finde sted efter en repræsentantskabsbeslutning.
Køb, salg eller pantsætning af løsøre må kun finde sted indenfor rammerne a f det af repræsentantskabet vedtagne budget.

§ 7 Bestemmelser vedrørende forseelser

Forseelse begået af enkeltmedlemmer eller klubber, der ved sin handling overtræder DHPUs bestemmelser, tilsidesætter elementære sikkerhedskrav eller på anden måde modarbejder DHPUs interesser, kan af bestyrelsen straffes med bøde, fratagelse af diplom/bevi s i en given periode eller udelukkelse fra DHPU.
En kortfattet anonymiseret rapport om sådanne sager skal offentliggøres i på unionens hjemmeside.
En idømt straf kan ankes til DHPUs amatør – og ordensudvalg.

§ 8 Opløsning af unionen

Bestemmelse om unionens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde.
Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbernes stemmeberettigede repræsentanter er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på et repræsentantska bsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.
På repræsentantskabsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med unionens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af unionens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål .

§ 9 Danmarksmesterskaber

Kun danske statsborgere kan nomineres ved DHPU’s Danmarksmesterskaber.

§ 10 Regler for Dansk Hanggliding og Paragliding Union’s Amatør – og Ordensudvalg

A . Valg til udvalget

Amatør – og ordensudvalget vælges af repræsentantskabet og består af en formand og to medlemmer. Medlemmer af amatør – og ordensudvalget kan ikke samtidig være valgt til unionens bestyrelse, som bestyrelsessuppleanter eller revisor.
Et medlem af udvalget anses for inhabilt, såfremt vedkommen de er part i en sag eller interesseret i sagens udfald. I så fald indkaldes udvalgssuppleant.
Udvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

B . Indbringelse af sager for udvalget

Ethvert medlem af Dansk Hanggliding og Paraglid ing Union kan indbringe sager til afgørelse i amatør – og ordensudvalget.
Enhver henvendelse til udvalget går via Dansk Hanggliding og Paragliding Unions administration, gennem hvilken udvalgets afgørelser også tilbagesendes.

C. Udvalgets opgaver

Amatør – og ordensudvalgets opgaver er:
1. At afgøre sager vedrørende amatør – , ordens – og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende eller usømmelig adfærd. Dog kan sager, der alene angår konkurrence – og turneringsreglementer eller lignende afvises af udvalget.
2. Som voldgiftsret at afg øre stridigheder mellem organi sationer eller personer under Dansk Hanggliding og Paragliding Union, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og når udvalget mener at kunne påta ge sig opgaven.

D. Oplysninger

Udvalget har under behandlingen af en sag ret til at indhente alle de oplysninger, som udvalget finder nødvendige til belysning af sagen.
Alle forespørgsler fra udvalget skal besvares inden den frist, udvalget har sat.

E. Mundtlig behandling

Parterne i en sag kan forlange, at der gives parterne mulighed for mundtligt over for udvalget at fremsætte og begrunde deres påstande.
Desuden kan formanden eller to medlemmer af udvalget beslutte mundtlig forhandling.

F. Afgørelser

Amatør – og ordensudvalget kan tildele organisationer eller personer under Dansk Hanggliding og Paragliding Union advarsler, irettesættelser, bøde, fratagelse af diplom/bevis i en given periode eller træffe bestemmelse om udelukkelse eller ekskl usion fra aktiviteter eller klubber under Dansk Hanggliding og Paragliding Union.
Udvalget kan, når en sag er rejst, træffe afgørelse om midlertidig udelukkelse, indtil sagen er afgjort.

G. Ankemuligheder

En af amatør – og ordensudvalget afsagt kendelse kan inden fire uger ankes til Danmarks Idrætsforbunds amatør – og ordensudvalg.
Afgørelser truffet af udvalget skal offentliggøres efter at sagens parter er underrettet.

Regler for Dansk H anggliding og Paragliding Union s Konkurrence – og eliteudvalg

A. Formål

Formålet fastsættes af DHPU’s bestyrelse ved konstitueringen efterfølgende repræsentantskabsmødet. Formålet skal følge det af bestyrelsen fastlagt strategiske spor

B. Medlemmer

Udvalget består af max. fem medlemmer.

C. Opgaver i samarbejde med DHPUs bestyrelse

Udvalgets opgaver f astsættes i samarbejde med DHPU s bestyrelse, og skal til enhver tid følge udvalgets formål.
Du kan læse vores vedtægter her (pdf)