Stevns

DHPU har fået melding om PG flyvning ved Højerup på Stevns i weekenden 28. april fra Stevns Kommune. I perioden fra forår til ca. primo august er en stor del af Stevns skrænter lukket for vores sport pga vandrefalkens yngletider. Se vedhæftede kort, som angiver med rødeområder hvor man IKKE må flyve:

Vi beder alle tage dette alvorligt og spred gerne budskabet i jeres klub. Overskridelser af gældende regler truer vores adgang til flyvestederne på Stevns på en permanent basis. Flyvestedsoversigten vil blive opdateret med kortet for alle flyvesteder på Stevns. Vi udsender desuden nyhedsbrev, når flyvestederne genåbnes.

Desuden får DHPU via Trafikstyrelsen jævnligt henvendelser vedrørende generende flyvning tætpå boliger og hen over sommerhusgrunde. Vi opfordrer derfor til, uanset vores rettigheder i øvrigt, at tage videst muligt hensyn til natur og beboere i henhold til DHPU airmanship kodeks, se forside DHPU hjemmeside (https://dhpu.dk)

DHPU has from Stevns Kommune received complaints about paraglider flying at Højerup on Stevnsthis past weekend 28 th April. A big portion of Stevns ridges are CLOSED to our sport from spring toapp start of August due to the peregrine falcon breeding time. See attached map, which shows inred circles where you are not allowed to fly. We ask all of you to take this very seriously and spread the word in our community. Breach of rules threaten hard won allowances to our access toall flying sites at Stevns on a permanent basis. Flyvestedsoversigten will be updated with the mapfor all sites on Stevns. Newletter for exact reopening of flying sites will be issued.

In addition, DHPU via Trafikstyrelsen (Danish Transport Agency) regularly receives inquiries andcomplaint regarding flights close to homes and over holiday home grounds. We therefore encourage you regardless of our rights otherwise, to take the widest possible consideration of nature and residents in accordance with the DHPU airmanship code, see front page DHPU website.