COVID-19

MIDLERTIDIGT TILLÆG TIL NEDENSTÅENDE RETNINGSLINJER:

Frem til foreløbig den 18. oktober 2020 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Træningslejre mv. kan fortsat afholdes under hensyntagen til det gældende forsamlingsforbud og de øvrige retningslinjer.

Dansk Hanggliding og Paragliding Union bakker op om DIF og DGIs anbefalinger, læs mere her.

Inspirationskatalog til idrætsforeninger: her

Læse om Idrættens Rejserforsikring ift. COVID-19 her

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Husk at overholde forsamlingsforbuddet – se myndighedernes anbefaling for området du befinde sig i.

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

– Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vandog sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv vedmilde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. Der skalsættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om enhensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

DIF og DGI’s retningslinjer for idrætsaktiviteter:

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følgernedenstående retningslinjer.
 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
 • Kampsportsaktiviteter og dans er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskravog forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af tid medkropskontakt — særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Se særlige retningslinjer for dans.
 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skalrengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juli 100 personer). Der må godt være flere endforsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter oggrupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkeligafstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 metermellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor,skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsarealer forskellige i de respektive idrætter, hvorfor
 • forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvmpr person.
 • Idrætterne kan afvikle konkurrence- turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Ved konkurrence- og turneringsvirksomhed skal de generelle retningslinjer om inddeling i grupper og zonerfølges. Der må ikke afvikles enkeltstående stævner, hvor flere personer på samlet mere end det gældendeforsamlingsforbud (tjek myndighederne anbefalinger for området du befindes sig i) mødes på tværs, da forsamlingsforbuddet således ikke holdes i hævd.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebyggeopbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager iunder aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper underaktiviteten.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale ellerfrivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet ogafstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisningertil rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordresfaciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn medomklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på atoverholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter,hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller),anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der væresærskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

Særlige retningslinjer for sommerskoler, sommeraktiviteter og camps

 • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps må gerne afvikles, og der vil blive udarbejdet særlige retningslinjer herfor.

Vores anbefalinger:

 • Udendørsaktiviteten, så meget som muligt, foregår stadigvæk i mindre grupper
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt under aktiviteten. Der bør være engangshåndklæder.
 • Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde 1 m. afstand, og sikre god hygiejne skal overholdes. 
 • Myndighedernes anbefalinger om udendørsidræt og indendørsidræt skal overholdes. 
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder undgås – dvs. man møder op omklædt.
 • Medlemmer af forening/klub tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Indendørsaktivteter skal ske overens med myndighedernes anbefalinger og forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvmpr person.
 • Personer med symptomer på sygdom, selv milde symptomer, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder må ikke deltage 
 • Hvor muligt, brug kun din eget udstyr og lån det ikke ud!
 • Udstyr som deles skal rengøres undervejs eller efter brug
 • Hold ekstra god hygiejne, der skal være mulighed for at vaske hænder med sæbe eller håndsprit.

Alle aktiviteter:

Det er vores anbefaling, at alle foreninger under DHPU som ønsker, at igangsætte foreningsaktiviter, udendørs eller indendørs, bør udarbejde en plan for, hvorledes man kan igangsætte denne under forudsætning af ovenstående anbefalinger. DHPU stiller sig til rådighed i forbindelse med gode råd og vejledning, men kan ikke udarbejde en specifik plan for hver forening. Det er foreningens ansvar, at myndighedernes anbefalinger og restriktioner overholdes. 

Overblik over DHPU’s anbefalinger: 

AktivitetAnbefaling
SkolingJa, undervisningen skal foregå så vildt som muligt med eget udstyr og med min. 1 m. afstand til hinanden. Der bør sikres 2 m. afstand mellem underviser og deltagere. Klubberne skal lave en plan for hvordan de kan igangsætte skoling inden for rammerne. Med eget udstyr menes, at man ikke skal dele udstyr med andre
Undervisning/afholdelse af prøverJa, men foreningen skal sikres en afstand på minimum 1 meter mellem pladserne, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal.
Udleverede materialer håndteres tilstrækkeligt sikkert. Der bør gennemføres hyppig afspritning eller håndvask, og materialer rengøres grundigt inden an- vendelse af andre.
TandemJa, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – undgå ansigt-til-ansigt kontakt og brug fullface hjelm.
OptrækJa, men foreningen skal udarbejde en plan for hvordan aktiviteten kan gennemføres inden for rammerne af de generelle anbefalinger og dermed undgå smittekæder. Der skal være mulighed for håndvask med sæbe eller håndsprit.
Klubflyvning/aktiviterJa, men foreningen skal udarbejde en plan for hvordan aktiviteten kan gennemføres inden for rammerne af de generelle anbefalinger og dermed undgå smittekæder.
ReservepakningsdageJa, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Deltagere skal holde minimum 1 m. afstand til hinanden og minimum 2 m. afstand til instruktøren/underviseren. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt under aktiviteten. Der bør være engangshåndklæder.
Intro-dageJa, men foreningen skal udarbejde en plan for hvordan aktiviteten kan gennemføres inden for rammerne af de generelle anbefalinger og dermed undgå smittekæder.
KonkurrencerJa, men foreningen skal udarbejde en plan for hvordan aktiviteten kan gennemføres inden for rammerne af de generelle anbefalinger og dermed undgå smittekæder.
Selvstændigflyvning (trin 4+ piloter)Ja, men overens med myndighedernes forsamlingsregler 
Øvelsesflyvning for eksisterende elever (uden instruktør til tilstedet)Ja, men overens med DHPU’s driftshåndbog afsnit 227 (side 22) og myndighedernes forsamlingsregler