Trafikstyrelsen
DHPU får fra tid til anden uformelle henvendelser fra Trafikstyrelsen vedrørende flyvning, som
foregår på kanten af eller overskrider gældende regler. Trafikstyrelsen har altså et ønske om at vi
holdes orienteret om sager, der opstår gennem henvendelser fra borgere til offentlige
myndigheder. f.eks gennem politiet. Disse henvendelser er til orientering og har derfor ikke i
første omgang konsekvens for den eller de pågældende piloter eller vores sport som sådan. I DHPU
gør vi det, at vi forsøger at kontakte pågældende pilot og tager en snak om hændelsen. Dette bliver
oftest taget godt imod, og virker positivt præventivt. Trafikstyrelsen giver dermed en værdsat
mulighed for, at vi internt kan løfte sikkerhedsniveauet uden yderligere indblanding eller løftede
pegefingre.


Adfærd
De henvendelser vi modtager, drejer sig ofte om vores adfærd. Og derfor rammer det DHPU, og
DHPU er os alle sammen, – dig og mig. Ingen i unionen ønsker at lege politimand, det har vi politiet
til! Men vi ønsker dog at udbrede kendskabet til og øge viden om på hvilke områder, vi især kan
forbedre vores adfærd. For det første: Driftshåndbogen er sammen med BL 9-5 vores bibel i
forhold til vores rettigheder og pligter. Driftshåndbogen er godkendt af Trafikstyrelsen som et
mandat til, at vi kan passe vores butik uden for meget indblanding og kontrol. Det er derfor herfra
en opfordring til, at alle sætter sig ind i og fra tid til anden genbesøger vores regelværk, især hvis
man er i tvivl. Hvis man som elev f.eks. er i tvivl om sine rettigheder på et flyvetrin, så bør man
(udover at spørge sin instruktør) besøge kapitlet i driftshåndbogen, som beskriver indgående, hvad
man må og ikke må.

Airmanship
Vi har et airmanship-kodeks, som er kodeks for hvordan vi og andre piloter opføres os, så vi i
vores flyvning til enhver tid opfører os på en sikker måde samt uden gene for almenheden
eller hinanden. Vi lever i en tid hvor krænkelsesparathed får stadig mere indflydelse
på vore hverdag, såvel som i vores hverdag som når vi dyrker vores fritidsinteresser. Bl.a. derfor
vil vi kraftigt anbefale, at man IKKE flyver med højttalere og musik, som kan høres af andre, om det
er dine medpiloter eller folk på stranden eller i deres sommerhuse. Vi skal sikre, at vores flyvning
sker med så lille ulempe for omgivelserne som muligt! Det indebærer naturligvis også, at vi
efterlader vores flyvesteder rene og samler alt affald med os hjem. Irriterer vi blot én grundejer
eller besøgende på stranden, så er det en for meget, og hvis vedkommende ovenikøbet har de
rette forbindelser kommunalt eller politisk, så kan det i sidste ende true vores adgang til vores
flyvesteder og sporten generelt.


Forkerte handlinger kan have en indflydelse på hele vores sport, så tænk dig om for
fællesskabets skyld. Vi skal ikke lege politi, det har vi politiet til! Men vi anbefaler, at vi hjælper
hinanden til at følge regler og opføre os hensynsfuldt derude. Hvis du får et prik på skulderen og en

venlig reminder, så tag imod hjælpen i første omgang og vent med at tage eventuel samtale om
emnet til alle er færdige med flyvningen for den dag. Er der stor uenighed, anbefaler vi at du tager
emnet op med din chefinstruktør eller eventuelt med DHPU. På den måde kan du være med til at
skabe en transparent og åben sikkerhedskultur i DHPU.


Alvorlige ulykker
Ved alvorlige ulykker/havari, som kræver assistance fra f.eks. politi, ambulance/redder, henstiller vi
til anbefaling i Driftshåndbog Del 400 Tillæg B:
Kontakt formand for sikkerhedsudvalget, formand for bestyrelse DHPU eller et andet medlem af
bestyrelsen. Dette for at sikre, at unionen kan stille med den nødvendige/ønskede assistance
hurtigst muligt, kan oprette en undersøgelse af hændelsen/ulykken hvis krævet, samt er ”in the
loop” ved f.eks. pressehenvendelser.
Desuden minder vi om, at DHB 420a) som foreskriver, at alle hændelser, som har medført skade
eller fare for skade på pilot, tredje person eller 3. persons ejendom, SKAL rapporteres til DHPU
snarest muligt og senest 8 dage efter hændelsen. Rapportering foretages online på DHPU’s

hjemmeside. Ved alvorlige ulykker SKAL sikkerhedsudvalget kontaktes. I jeres klub er der en Flysik-
koordinator, hvis ansvar det er at følge op på hændelser.

Flyvelederkonflikt
Der har i løbet af foråret været flyvelederkonflikt, som har påvirket Dansk Faldskærms Union,
Dansk Svæveflyver Union og DHPU’s medlemmer i større eller mindre grad. DIF har faciliteret
online møder mellem unionerne og KDA, hvor både kortsigtede løsningsforslag og langsigtede
tanker omkring luftrumsregler er blevet diskuteret. Flyvelederkonflikten er pt. afblæst, men
repræsentanter fra KDA og Dansk Svæveflyver Union vil holde møde med Naviar for at drøfte de
langsigtede tanker og ønsker.


Flyvestedsoversigt – initiativpulje
De fleste klubber har nu lavet deres beskrivelser af flyvesteder. For DHPU udestår nu at få lagt de
fede videoer op på de enkelte flyvesteder. I henhold til aftalen med DIF, vil en stor del af
restmidlerne fra initiativpuljen tilgå de klubber, som har ydet et stykke arbejde for at forbedre
indholdet af FlyveStedsOversigten. De resterende midler vil blive anvendt til at placere
informationsskilte på udvalgte flyvesteder, hvor man via QR kode kan få information om
pågældende flyvested. Der laves løbende aftaler med Naturstyrelsen, kommuner og private for at
få dette på plads, og vi møder stor velvillighed hos vores samarbejdspartnere.

Bestyrelseskurser og events!
Alle klubber vil meget snart modtage en invitation til at sende deres bestyrelsesmedlemmer på
bestyrelseskursus, som afholdes i DIF’s lokaler i Brøndby den 30. september og i Fasterholt
Forsamlingshus den 7. oktober. Alle klubber vil også modtage en invitation til en inspirationsdag/

event med spændende oplæg den 8. oktober, dels for kvinder om formiddagen og for alle medlemmer

fra frokost og resten af eftermiddagen. Så skynd jer at sætte kryds i kalenderen.


Udviklingskonsulent
Vi har fået vores udviklingskonsulent Camilla tilbage efter barsel, og dermed sker der en stor
aflastning af bestyrelsens og især formandens arbejde. Det kan måske for det enkelte medlem
være svært at se, hvilken forskel udviklingskonsulenten gør for klubberne og medlemmerne, og
derfor kommer der her en oversigt. Overordnet set er udviklingskonsulentens opgave at udføre de opgaver,

som gældende strategiaftale med DIF angiver. Der er mange, og de er meget forskellige.

Der evalueres løbende med DIF, hvorvidt vi kommer i hus med vores målsætninger –

og det er naturligvis vigtigt for at bibeholde det tilskud vi får fra DIF til netop dette arbejde.

HELE udviklingskonsulentens løn er dækket af DIF tilskud, og vi kommer ikke udenom en konsulent,

såfremt vi ønsker at være en union tilknyttet DIF. Grundlæggende er strategiarbejdet for medlemmernes skyld.


Udviklingskonsulenten udfører også vigtige støtteopgaver for bestyrelsen og cheferne. Når hun ikke
er der, påfører det tillidspersonerne urimeligt mange ekstra-opgaver, med fare for at folk brænder
ud på deres poster, fordi alle naturligvis gerne vil gøre det så godt som muligt og løfte opgaverne
uanset hvad. Og der er MANGE opgaver – ikke blot på bestyrelsens bord. DHPU er en lille
organisation medlemsmæssigt, men opgaverne er mange og store, ikke mindst fordi vi også har det
særlige mandat fra Trafikstyrelsen til at administrere licenser og regler. Vores chefer og deres
udvalg lægger mange timer i at sikre, at vi alle kan nyde vores sport.

Udviklingskonsulenten indgår også aftaler med Friluftsrådet og Naturstyrelsen, for at vi fortsat kan
have adgang til naturen og deltager i møder om klima og miljø, med henblik på at blive akkrediteret
som Grøn Idræt under DIF (løftestang for puljeansøgning lokalt), men også da vi skal kigge
mere ind i ESG (et samlet fokus på miljø, sociale forhold og governance i unionen) i forhold til
fremtidige samarbejdspartnere.

Andre af konsulentens opgaver er:

 • Planlægning og facilitering af bestyrelseskurser og forbundsarrangementer
 • Udvikling af administrationssystem ved koordinering af møder i styregruppen og tage
  referat
 • Reklame på sociale medier som Facebook og Instagram (med unionskontoen ”dhpu1976”)
 • Støtte klubber ved henvendelser, som fx fondspuljespørgsmål eller puljeansøgninger
 • Årlig spørgeskemaundersøgelse omkring administrationstid, skift til el-spil og fokus på
  instruktører
 • Afholdelse af VFR prøver
 • Koordinering af bestyrelsesmøder, ordstyrer og referent
 • Opdatering af hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve og referater
  Har man spørgsmål eller brug for sparing kan man kontakte Camilla, enten på mail: cac@dhpu.dk
  eller telefon: 30439555. Skriv også meget gerne til Camilla hvis I har forslag til emner vi skal drøfte
  på klublederkongressen den 18. november. Og endelig: hvis I har nogle aflagte skærme eller
  gammelt seletøj I ikke længere bruger, så i stedet for at smide det på lossepladsen, så send dem til
  vores kontor i Brøndby, så vil vi lave en indsats, hvor skærme og seletøj bliver genanvendt.

  Flyvehilsner
  Sanne Røhe, på vegne af bestyrelsen