Udmelding fra DHPU’s bestyrelse om ulykken ved Lindtorp Flyveplads

29.juli 2022

Den 24. juni 2022 omkom et af vores medlemmer i en PPG (Powered Paraglider) ulykke ved Lindtorp. Han var elev og fløj under instruktion. Det var en chokerende og ulykkelig hændelse, som har berørt og chokeret mange, pårørende såvel som medlemmer i vores union.

Undersøgelseskommissionen nedsat af Sikkerhedsudvalget har siden ulykken arbejdet intensivt med at få klarlagt omstændighederne og forløbet omkring ulykken.

Kommissionen bestod af DHPU’s sikkerhedschef, uddannelseschef samt erfarne PG og PPG-instruktører/ og chefinstruktører. Kommissionen har nu afsluttet sit arbejde og har på baggrund heraf udarbejdet en rapport.

Nedenfor følger en kort gennemgang af rapportens hovedkonklusioner: 

Den 24. juni om aftenen blev eleven sendt i luften med sin PPG for en træningsflyvning ved Lindtorp. Eleven havde et lavt erfaringsniveau, idet han havde haft en hurtig progression til Trin 4 Paraglider (i alt under 25 timer) og nu var på ca. 3. time med motor under omskoling til PPG med eget udstyr. Et par minutter efter eleven lettede under skoleflyvning med direkte instruktion, udførte han først en kort drejning til højre og derefter et skarpt drej til venstre i lav højde (anslået 500 fod). Det udviklede sig til en stejlspiral mod jorden med dødelig udgang. 

Undersøgelseskommissionen konkluderer i den forbindelse, bl.a. at:

  • Der blev ikke konstateret fejl og mangler på det anvendte udstyr. 
  • Der var ikke reserveskærm og højdemåler med ombord under flyvningen ved skadestidspunktet.
  • Eleven/piloten var under direkte instruktion af instruktøren, som guidede eleven over håndholdt radio.
  • Det er kommissionens samlede opfattelse, at piloten blev instrueret af instruktøren ind i det, der efterfølgende udviklede sig til den fatale stejlspiral. 

Bestyrelsen har på baggrund af rapporten vurderet, at instruktøren har tilsidesat DHPU’s bestemmelser for skoling og derunder elementære sikkerhedskrav, jvf. DHPU Driftshåndbogen. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at inddrage instruktørens instruktørbevis permanent i henhold til DHPU’s vedtægter. 

Undersøgelseskommissionen er – udover konklusionerne – kommet med nogle enkelte anbefalinger til Unionens løbende fokus på uddannelse og sikkerhed. Anbefalingerne vil naturligvis indgå i det fremadrettede arbejde. 

Undersøgelseskommissionens rapport vil være tilgængelig på anmodning via sekretariatet i DHPU.

På DHPU bestyrelsens vegne

Sanne Røhe

Formand DHPU